Digit Coin
Digit Coin

Price

สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Get in Touch
with our Team.

LEAVE YOUR MESSAGE AND
WE’LL GET BACK TO YOU SHORTLY.

บริษัท ดิจิท โซล จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการปฏิบัติงานที่มีกระบวนการ
ตามมาตรฐานระดับสากล ดังนี้

มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ หรือ ISO 27001
(Information Security Management System-ISMS)
มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ หรือ ISO 9001
(Quality Management Systems : QMS)
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

บริษัท ดิจิท โซล จำกัด
เลขที่ 36/99-100 อาคารพี.เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
[email protected] +66 (0)2 261 1555 +66 97-279-9515

Get in Touch
with our Team.

LEAVE YOUR MESSAGE AND
WE’LL GET BACK TO YOU SHORTLY.

บริษัท ดิจิท โซล จำกัด
เลขที่ 36/99-100 อาคารพี.เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
[email protected] +66 (0)2 261 1555
+66 97-279-9515
[email protected] +66 (0)2 261 1555 +66 97-279-9515