Reach out to us anytime and lets create
a better future for all technology users
together, forever.

ทําจิตวิญญาณทางธุรกิจของคุณ
ไปสู่ความสําเร็จที่เป็นจริงด้วย “เทคโนโลยี”

We are Technology Provider

We are Technology Provider

ทําจิตวิญญาณทางธุรกิจของคุณ
ไปสู่ความสําเร็จที่เป็นจริงด้วย “เทคโนโลยี”

Reach out to us anytime and lets create a better future for all
technology users together, forever.

Make Your
Soul Real

"เราเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ทำธุรกิจอะไร ทุกคนย่อมมีเป้าหมาย มีความฝัน มีจิตวิญญาณ มีความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมาย ไว้ให้ "Digit Soul" ที่เป็นผู้นำเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วน สนับสนุนธุรกิจ ไปให้ถึงฝั่งฝันเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ลดระยะเวลา ในแต่ละกระบวนการ ทำให้ เส้นทางแห่งความสำเร็จ ของธุรกิจท่านเป็นจริงดั่งนิยามในพันธกิจของเรา "Make Your Soul Real" ทำจิตวิญญาณทางธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จที่เป็นจริง"

Innovation
Product

Know more

Technology
Service

Know more

Digital
Solution

Know more

Digit soul
Academy

Know more

DIGIT SOUL was founded in 2020
 • 2020 - 2021

  ก่อตั้งบริษัท และจุดเริ่มต้นของธุรกิจ ให้บริการ RECOVERY, M/A DATA CENTER และ ระบบ CLOUD

 • 2020 - 2021

  ให้บริการด้าน IT ครบวงจร
  HARDWARE& SOFTWARE


 • 2022+

  ให้บริการทางด้าน BLOCKCHAIN,
  NFT, DIGITAL TOKEN, DApps,
  E-Signature

 • our Future

  ก้าวสู่ระดับ Blockchain Provider โดยการนำ Service จากการพัฒนา ในปี 2022 เข้าไปพัฒนาในภาคธุรกิจ ต่างๆให้ครอบคลุมและขยายออกไปทั่วประเทศ

2020 - 2021

ก่อตั้งบริษัท และจุดเริ่มต้นของธุรกิจ ให้บริการ RECOVERY, M/A DATA CENTER และ ระบบ CLOUD

2020 - 2021

ให้บริการด้าน IT ครบวงจร HARDWARE& SOFTWARE

2022+

ให้บริการทางด้าน BLOCKCHAIN, NFT, DIGITAL TOKEN, DApps, E-Signature

our Future

ก้าวสู่ระดับ Blockchain Provider โดยการนำ Service จากการพัฒนา ในปี 2022 เข้าไปพัฒนาในภาคธุรกิจ ต่างๆให้ครอบคลุมและขยายออกไปทั่วประเทศ

NEWS
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

OUR CLIENT
ลูกค้าที่ไว้วางใจ

... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...

OUR PARTNER
ผู้ส่งเสริมและสนับสนุน

...
...
...
...
...
...

Certificate
ใบรับรอง

... ... ... ...

Get in Touch
with our Team.

LEAVE YOUR MESSAGE AND
WE’LL GET BACK TO YOU SHORTLY.

บริษัท ดิจิท โซล จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการปฏิบัติงานที่มีกระบวนการ
ตามมาตรฐานระดับสากล ดังนี้

มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ หรือ ISO 27001
(Information Security Management System-ISMS)
มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ หรือ ISO 9001
(Quality Management Systems : QMS)
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

บริษัท ดิจิท โซล จำกัด
เลขที่ 36/99-100 อาคารพี.เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
[email protected] +66 (0)2 261 1555 +66 97-279-9515

Get in Touch
with our Team.

LEAVE YOUR MESSAGE AND
WE’LL GET BACK TO YOU SHORTLY.

บริษัท ดิจิท โซล จำกัด
เลขที่ 36/99-100 อาคารพี.เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
[email protected] +66 (0)2 261 1555
+66 97-279-9515
[email protected] +66 (0)2 261 1555 +66 97-279-9515