Digit Monitoring
Digit Monitoring

Price

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 499 บาท ต่อวัน

 

สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Get in Touch
with our Team.

LEAVE YOUR MESSAGE AND
WE’LL GET BACK TO YOU SHORTLY.

บริษัท ดิจิท โซล จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการปฏิบัติงานที่มีกระบวนการ
ตามมาตรฐานระดับสากล ดังนี้

มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ หรือ ISO 27001
(Information Security Management System-ISMS)
มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ หรือ ISO 9001
(Quality Management Systems : QMS)
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

บริษัท ดิจิท โซล จำกัด
เลขที่ 36/99-100 อาคารพี.เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
[email protected] +66 (0)2 261 1555 +66 97-279-9515

Get in Touch
with our Team.

LEAVE YOUR MESSAGE AND
WE’LL GET BACK TO YOU SHORTLY.

บริษัท ดิจิท โซล จำกัด
เลขที่ 36/99-100 อาคารพี.เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
[email protected] +66 (0)2 261 1555
+66 97-279-9515
[email protected] +66 (0)2 261 1555 +66 97-279-9515